1 bài hay

1/Cho hỗn hợp A gồm 0,2 mol Mg và 0,3 mol Fe phản ứng với V(l) dung dịch HNO_3 1M thu được dung dịch B và hỗn hợp khí C gồm 0,05 mol N_2O; 0,1 mol NO và còn lại 2,8g kim loại.Tính V? 2/Cho cân bằng :aA+bB tạo pC+qD( phản ứng thuận nghịch).Ở 105oC, số mol D là x; ở 180oC số mol D là y.Biết x>y;a+b>p+q.Phản ứng trên là tỏa or thu nhiệt, tăng or giảm áp suất?

bạn pinky 136 có hỏi về vai trò của từng chất trong quá trình phân tích chì,mình cũng có biết đôi chút về diều này:thực chất trong dung dịch ngoài Pb còn có các thành phần kim loại khác nữa,vì thế khi phân lập các ion kim loại người ta thường sử dụng phương pháp vô cơ hóa.Dịch vô cơ thu được thường có chứa kết tủa,đó là Bari sulfate,Canxi sulfate,Chì sulfate,khi thêm amonicitrat tủa Canxi sulfate và Chì sulfate sẽ bị hòa tan,sau đó ly tâm lấy tủa Bari sulfate đem nung với bột NaNO3 rồi xác địng ion Ba. Vai trò của KCN là tạo phức với đa số kim loại khác,vì các kim loại khác cũng tạo phức dithizonat,như vậy chỉ còn sự hình thành dithizonat với chì,Bi,Sn.Nhưng nồng độ Bi,Sn thường là rất nhỏ nên ta có thể bỏ qua.Còn hydroxylamin có vai trò gì thì mình cũng chưa rõ,mình sẽ tìm hiểu thêm:5:

1/ vì còn kim loại => HNO3 hết

2N+ 5 + 8e ---->2N+ 1 0,4 0,1 N+ 5 +3e —>N+2 0,3 0,1 mol Mg —> Mg2 + + 2e 0,2 0,4 => kim loại dư là Fe n= 0.05 mol Fe ---->Fe3+ + 3e 0,1 0,1 0,3 nfe dư = 0,2 2Fe3+ + Fe —>3Fe2+ 0,1 --> 0,05
n Fe dư = 0,15 <> 0,05 => trong dd có NH4NO3 N+5 + 8e —>N-3 8x x Fe —> fe3+ + 3e 0,1 +8/3x 0,3 + 8x nFe dư = 0,2 - 8/3x 2Fe + 3 + fe ----> Fe2+ 0,1 + 8/3x 0,05 + 4/3x ta có 0,2 -8/3x -0,05 -4/3x = 0,05 =>x = 0,025 biết nNH4NO3 ,N2O ,NO =>V 2/nhiệt độ tăng số mol D giảm => phản ứng thuận là tỏa nhiệt nhiệt độ tăng tăng phản ứng nghịch => p tăng