Ai giúp to giải bai` này hok????

1/ Tìm CTPT chất hữu cơ trong mỗi trường hợp

a/ đốt 10g hc này sinh ra 33,85g CO2 và 6,94g H2O. Biết tỉ khối hơi chất đó so với không khí là 2,69
b/ Đốt 0,282g hc và cho sản phẩm cháy qua CaCl2 và KOH thì thấy khối lượng CaCl2 tăng 0,194g và KOH tăng 0,80g. Mặt khác nếu đốt 0,186 chất trên thì thu được 224ml N2 ( DKC). Pt chất này chứa 1 nt N2.:014:

a)CTPT là C6H6

Thanks bạn rất nhiều nhưng câu a mình giải ra nhưng vấn đề câu b sao mình không tài nào giải ra. Có bạn nào giúp mình với:24h_096: