Ái lực điện tử (ái lực electron)!

Khái niệm: “Trong hóa học, ái lực điện tử là năng lượng được một nguyên tử, trung hoà điện tích và cô lập (ở thể khí), hấp thụ khi có một điện tử được thêm vào tạo thành khí ion có điện tích -1 điện tích nguyên tố. Nó có giá trị âm khi năng lượng được nhả ra.” Tại sao cái này chỉ áp dụng cho chất khí nhỉ, trong khi đó chúng ta vẫn thường hay nhắc đến ái lực của benzen và một số hợp chất hữu cơ khác mà. Tiện đây em hỏi luôn làm thế nào xác định được ái lực electron của hợp chất. Tại sao ái lực electron có thể biểu thị khả năng phản ứng hóa học của chất? Cám ơn nhiều nghe.