ai vào giúp mình với!

1.tại sao khi chuẩn độ KMnO4 bằng H2C2O4 lúc đầu phải đun nóng?xét Đương lựong H2C2O4 trong pp pemanganat 2.chất chỉ thị trong pp pẻmanganat là gì?cơ chế như thế nào?:24h_061:

lần trước mình làm thí nghiệm về cái đó cũng đun nóng KMnO4 và thầy cô có giải thích nhưng mình quên rối. hihi.mình sẽ cố nhớ để giúp bạn

ai giúp mình với!!!