ai yêu thích hóa nào nhanh tay kẻo hết

ai giúp tiểu công chúa với nào mình cần rất gấp đó làm ơn mà B1: Ngâm một thanh kim loại đồng có khối lượng 10g trong 250g dd AgNO3 4%. Sau một thời gian pư, khi lượng AgNO3 trong đ giảm 17%, người ta lấy thanh kim loại ra khỏi dd rồi rửa nhẹ, làm khô 1 Viết phương trình pư xảy ra 2. Tính khối lượng của thanh kim loại sau pư (biết rằng toàn bộ lượng bạc kim loại sinh ra bám hoàn toàn vào thanh kim loại đồng ban đầu) B2: Khuấy kĩ a gam bột kim loại R(hóa trị 2) vào V kít đ Cu(NO3)2 0,25 M. Phản ứng xong tách được 11,58 gam chất rắn X Cho 2,895 gam X tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 336 ml khí (dktc) Cho 11,58 gam X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu được 38,88 gam chất rắn Hãy xác định a, V và tên của kim loại hóa trị 2?(biết rằng các:3: PƯ xảy ra hoàn toàn):3:

Cu+2AgNO3->Cu(NO3)2+2Ag 250g ddAgNO3 4% chứa 10g AgNO3 nguyên chất .Khi p/ứ xong AgNO3 giảm 17% nên mAgNO3 phản ứng hết 1.7 g ta có cứ 340g AgNO3 p/ứ giải phóng 216g Ag -->k/lg kim loại tăng 216-64=152g --------1,7g-----------------làm thanh kim loại tăng 152.1,7/340=0,76g vạy khối lg thanh kim loại sau p/ứ =10+0,76=10,76g

mà tiểu công chua cho cái tự đề

ai yêu thích hóa nào nhanh tay kẻo hết làm vân cứ tưởng là có trò gì hấp dẫn ai dè :24h_076:

vân làm đúng đấy! những bài áp dụng bảo toàn khối lượng làm nhiều là khá thui.:ngo 1 (.

R + Cu(NO3)2 ----> R(NO3)2 + Cu xmol---------------------------------x vì X tác dụng với H2SO4 loãng nên R dư nR trong X = 4nH2 = 0.06 mol => 64x + 0.06R =11.58 R + 2AgNO3 ----> R(NO3)2 + 2Ag Cu + 2AgNO3 ----> Cu(NO3)2 + 2Ag khối lượng tăng là 108*(0.12 + 2x) -64x-0.06R = 38.88 - 11.58 => 152x - 0.06R = 14.34 => x=0.12, R=65 => R là Zn khối lượng a=11.7g, V= 480ml