Al+ NaOH??????

pt thế này:

Al + NaOH(dd)=====???

Al2O3 + NaOH(dd)======???

trong 2 pt trên thì pt nào có thể tạo ra H2??

thanks

pt thế này:

Al + NaOH(dd)=====???

Al2O3 + NaOH(dd)======???

trong 2 pt trên thì pt nào có thể tạo ra H2??

thanks

Theo tớ thỳ thế này : 2Al+2H2O+2NaOH–>2NaAlO2+3H2 2NaOH+Al2O3–>2NaAlO2+H2O:24h_043:

Pứ trên tạo ra H2 theo cơ chế phản ứng: +Viết theo cơ bản: 2Al + 2NaOH + 2H2O ---------> 2NaAlO2 + 3H2 +Viết theo nâng cao: 2Al+ 2NaOH + 6H2O -----------> 2NaAl[OH]4+ 3H2 Và Pứ thứ cũng có thể viết theo 2 cách cơ bản hoặc nâng cao ko tạo khí H2 +Viết theo cơ bản: Al2O3 + 2NaOH -------> 2NaAlO2 + H2O Phức chất NaAl[OH]4 thực chất là NaAlO2.2H2O

2Al + 2NaOH + 2H2O ---->2NaAlO2 + 3H2 Al2O3 + 2NaOH -------> 2NaAlO2+ H2O

thanks all