anken

cho em hỏi: hợp chất nào dưới đây tham gia phản ứng tách loại E2 cho anken chậm nhất và tham gia phản ứng tách E1 cho anken nhanh nhất? vì sao? CH3CHICH3,CH3CH2CH2I,CH3CHClCH3,CH3CH2CH2Cl

Cơ chế tách loại E2 hay E1 phụ thuộc nhiều vào điều kiện tiến hành,bản chất nhóm đi ra và bậc của gốc hidrocacbon Trong các halogen thì việc dễ tách theo thứ tự I>Br>Cl. Trong mấy chất trên thì dx bậc 1 thuận lợi cho E2 còn dẫn xuất bậc 2 kém thuận lợi cho E2 hơn nhưng lại thuận lợi cho E1 hơn. Từ đó bạn tự sắp xếp nhé :khoa (

bạn có thể giải thích tại sao không

Do độ bền lk C-X giảm dần từ Cl->I. Và bạn hãy đọc lại cơ chế pư tách E1 và E2 sẽ hiểu sự ảnh hưởng của gốc hidrocacbon :dracula (