bài khó cần pro giúp

Bài 1: Hỗn hợp khí A gốm CO và không khí (4/5 Nito, 1/5 oxi) biết 3,2 lit hh A ở 47 độ C 2.5 ATM cân nặng 8,678. A/ tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hh A B/ Trong 1 bình kính dung tích là 20lit chứa 1 mol hh A và ít bột CuO. Đốt nóng bình trong một thời gian để các pu xảy ra hoàn toàn, sau đó đưa nhiệt độ bình về 27,3 độ C áp suất trong bình, lúc đó là P. Nếu cho khí trong bình sau pư lội nước vôi trong dư thu dc 30g kết tủa a/ Tính ap suất P biết dung tích bình không đổi (thể tích chất rắn ko đáng kể) b/ Hòa tan chất rằn còn lại trong bình sau pứ bằng 1 dd HNO7 thu đc hh khí NO và NO2 có tỉ khối so với Hidro là 21. Tính thể tích hh khí đó.

Bài 2: Dẫn luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa 21,6g hh gồm MgO và Fe3O4 đun nóng. Sau pứ thu dc m gam hh rắn và khí thoát ra hấp thụ hết vào nước vôi trong dư thu đc 14g kết tủa. Viết pt pứ xảy ra và tính m???

Bài 3: Dung dịch A chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3 a/khi thêm (a+b) mol CaCl2 hoặc (a+b) mol Ca(OH)2 vào dd A trên thì khối lượng kết tủa thu đc trong hai trường hợp có bằng nhau không??? b/ Tính lượng kết tủa trong 2 trường hợp. Biết a=0.1 , b=0.2

bài 2:nCO2=nCaCO3=0.14 mol=nCO pư dùng baot toàn khối lượng tìm được mKL=(21.6+0.1428)-0.1444=19.36g

Bài 3:đương nhiên ko bằng nhau khi thêm (a+b)mol CaCl2 ta có nCa2+=a+b mol,nCO32-=b mol=>nCaCO3=b mol=0.2 khi thêm (a+b)molCa(OH)2 vào:OH- + HCO3- —>CO32- a mol <-----amol-----a mol tổng mol CO32- =(a+b)=>nCacO3=a+b=0.3

Có thể tính cách này, nhanh hơn: 21.6-0.14*16=19.36

bản chất như nhau n[O]oxit=nCO2