bài này được đấy !~!

Có 4 bình đựng 4 khí đo ở cùng nhiệt đọ và áp suất : Hiđro , Oxi , Nitơ , CO2 a, Hãy cho biết : Số phân tử mỗi khí trong bình có = nhau ko ? Giải thích b, Khối lượng khí có trong các bình có = nhau ko ? Biết rằng 4 bình có thể thích = nhau