Bài tập hữu cơ khá hay đây !!!!!

1/ Cho chất hữu cơ X có CTPT C2H8O3N2 tác dụng với dd NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y bằng bao nhiêu?

2/ Một muối A có CT: C3H10O3N2. Lấy 14,64g A cho phản ứng hết với 150ml dd KOH 1M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn. Trong phần hơi có một chất hữu cơ B (bậc 1). Trong chất rắn chỉ là các hợp chất vô cơ. Tính khối lượng chất rắn và viết CTCT của B.

hjx hjx mình đang học hóa hửu cơ 9 khó quá

1/ X la CH3CH2NH3NO3 +NaOH -> CH3CH2NH2 +NaNO3 + H2O

Hoặc H2N-CH2-NH3HCO3 + 2NaOH --> H2N-CH2-NH2 +Na2CO3 +H2O

2/ cũng tương tự 1 thui:24h_055: