bài tập: so sánh lực acid các hợp chất sau

so sánh lực acid các hợp chất sau: (X) (C2H5)2N-CH2-CH2-COOH (Y) H2N-CH2-CH2-COOH (Z) O2N-CH2-CH2-COOH trong môi trường a) acid b) bazo

a. Z>Y>X. Do hiệu ứng của các nhóm NO2 (hút e), NH2 (đẩy e), (C2H5)2N (đẩy e mạnh hơn) b. mt bazo chúng t/d hết với bazo, vậy làm gì cần so sánh nữa

a) Trong axit, các nhóm amin bị proton hoá (tạo cation) và trở thành nhóm hút e mạnh (mạnh hơn NO2). Vì vậy tính axit trong môi trường axit sẽ là: Y > X > Z. b) Trong môi trường kiềm, các nhóm COOH bị mất proton biến thành COO- do đó tính axit hầu như không thể hiện, nếu xét về sự proton hoá thì thứ tự sẽ là: Z > Y > X Thân!

Z>X>Y Z có nhóm NO2 nhóm hút nên Z mạnh nhất, X,Y đêu có hiệu ứng +I,nhưng hiệu ứng này giảm khi mạch C kéo dài. X dài hơn nên đẩy yếu hơn–> tính ãit mạnh hơn Y b. ngựoc lại với tính axit thôi hà!!! Chào bạn!

Đọc kỹ lại đề bạn nhé!