Bài tập thế điện cực

cho em hỏi các anh chị cái này: cho thế điện cực chuẩn của Ag là +0.84V và tích số tan của AgI là 1.5.10-16 hỏi Ag có đẩy được HI 1M vàHI 10-2M không?

Bài này chắc là hỏi Ag có đẩy được H2 ra khỏi HCl à. Dựa vào tích số tan của AgI và nồng độ của I- , ta suy ra được nồng độ của Ag+ thôi. Từ đó tính thế điện cực của Ag và của H+ dựa vào phương trình Nerst. So sánh là ra thôi. Kết quả là Ag đẩy được HI 1M.

Ag+HI->AgI+H2,phản ứng xảy ra do kết tủa AgI lắng xuống làm tăng tính khử của Ag.cụ thể ta tính dentaE của phản ứng trên dựa vào phương trình Nerst,nếu dentaE> o thì phản ứng xảy ra.DentalE=dentaEoxh-dentaE khử=dentaE(2H+/H2)-dentaE(Ag+/Ag)=o,oo-(0,84+o,o59lg(1,510-6/1)=0,134V>0 vậy pu xảy ra. từ đây tra thấy rằng thế khử của Ag dã tăng lên là -0,134V(thay vì +0,84V)=>chứng tỏ tính khử của Ag tăng lên khi tạo kết tủa AgI. thông thường những kl có thế khử âm thì đẩy đựoc H ra khỏi axit,nhưng Ag có thế khử dương lại pu được với HI cũng là bởi nguyên nhân này