Bài tập về nhà, giúp nha!!!

Bài tập về nhà, giúp nha!!!

1.Thực hiện hai thí nghiệm: TN1:Cho 3.84g Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. TN2:Cho 3.84g Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M VÀ H2SO4 0.5M thoát ra V2 lít NO.Biết NO là sản phẩm khử duy nhất,các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Tính V1/V2? 2.Cho hỗn hợp gồm 1.12g Fe và 1.92 g Cu và 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0.5M và NaNO3 0.2M.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được dd X và khí NO(sản phẩm khử duy nhất).Cho V ml dd NAOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất.Gía trị tối thiểu của V là? 3.Cho 9.6 g Cu vào 100ml dd hai muối (NaNO3 1M và Ba(NO3)2 1M), không thấy hiện tược gì,cho thêm vào 500ml dd HCl 2M thấy thoát ra V lít NO duy nhất.Tính giá trị của V? 4.Cho 84.6g hỗn hợp 2 muối CaCl2 và BaCl2 tác dụng hết với 1 lít dung dịch chứa Na2CO3 0.25M và (NH4)2CO3 0.75M sinh ra 79.1 g kết tủa.Thêm 600 ml dd Ba(OH)2 1M vào dung dịch sau phản ứng.Khối lượng kết tủa và thể tích khí bay ra là ? Giải rõ ràng nhá,thanks nhiều!!!:24h_091::24h_091: