bảo toàn số mol electron

Cho m(g) hh bột kim loại A gồm Mg và Al hòa tan hết vào dd HCl dư thấy giải phóng 0,25 mol khí. Thêm 1 lượng Cu bằng 1,255m (g) vào hh A được hh B. Hòa tan B vào dd HNO3 dư thì thu được 0,5 mol hh khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với Hidro bằng 21,4. Tính tfần % theo klượng các chất trong hh A.:24h_027:

Mg - 2e ----> Mg(+2) a------2a Al - 3e ------> Al(+3) b----3b 2H+ + 2e ----> H2 ----------0.5-------0.25 => 2a + 3b = 0.5 nNO = 0.1 mol, nNO2=0.4 mol Cu - 2e ----> Cu(2+) c-----2c N(+5) + 3e -----> N(+2) ---------0.3--------0.1 N(+5) + e -------> N(+4) ---------0.4----------0.4 => 2a+3b+2c=0.7 => c=0.1 => mA= 5.1g => 2a+3b=0.5 24a + 27b = 5.1 => a=b=0.1 mol => Mg=47.06, Al=52.94

bài làm như sau : Tao có pt phản ứng : Mg + HCl —> MgCl2 + H2 x mol x mol 2 Al + 6HCl —> 2 AlCl3 + 3H2 y mol 3y/2 mol Theo bài ra thoát ra 0.25 mol khí nên suy ra x + 3y/2 = 0.25 24x + 27y = m Gọi số mol Cu = z Khối lượng hỗn hợp sau khi thêm Cu là 24x + 27y +64z =2.255m

  • Phản ứng với HNO3 a, Nhường e Mg --> Mg2+ + 2e xmol 2x moll Al —> Al 3+ + 3e y mol 3 y mol Cu —> Cu 2+ + 2e z mol 2z mol Ta có số mol khí = o.5 D khí / D H2 = 21.4 suy ra số 46a+ 30. (0.5 -a )= 21.4 x o.5x2 = 21.4 suy ra số mol NO = 0.1 số mol NO2 = 0.4 b, nhận e N+5 + 3e --> N+2 0.1 0.3 N+5 + 1e --> N+4 0.4 0.4 Áp dung định luật bảo toàn e ta có 2x + 3y + 2z = 0.7 x+ 3y/2 = 0.25 giải hệ ta được z = 0.1 mol suy ra m Cu = 1.255m =6.4g suy ra m= 5.1 (g) ta có hệ pt x + 3y/2 =0.25 24x + 27y = 5.1 suy ra x =0.1 mol y= 0.1 mol tìm ra m từng chất rồi tính % Chúc bạn học tốt . Thân !!!

lão kia làm nhanh thế tui đánh mãy cãi chỗ này khổ quá nhưng được cái chi tiết

Sao làm dài quá vậy trời. hihi.

dài đâu mà dài chả khác j` bải ông cả căn bản là tui trình bày đằng tả ra cho bạn ý dễ hiểu thôi:hun (

Lập x, y,z,t, m như vậy là dài rồi, chỉ cần dựa vào mol e cho, mol e nhận của NO3- là -> ra ngay mol e cho của Cu từ đó tính ra mol Cu vậy có phải nhanh hơn không ?