BT ancol?

Mọi người làm giúp mình nha. X và Y là 2 chất hữu cơ đều chứa C,H,O.Đốt cháy với cùng 1 lượng X và Y đều thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mCO2:mH2O=44:27.Xác định CTCT X và Y biết X,Y thỏa mãn sơ đồ sau: H2SO4đ ddKMnO4 X-------->X’--------->Y 170*C

X là ancol:C2H5OH Y:HO-CH2-CH2-OH nCO2/nH2O=2/3 và dựa vào sơ đồ Pư trên