[BT] pH và C%

1.Cho 30g NaOH rắn vào 200ml dd HCl 0.05M. Tính pH của dd thu đc. 2.cho 200g dd Na_2CO_35,3% t/d vừa đủ với đ CaCl_2 5.55% thu dd A. Tính nồng độ % của dd A.

có ai giải zum em h0k