bức tranh do nhạc si Trịnh Công sơn vẽ

Đây là bức tranh do nhạc si Trịnh Công sơn vẽ

Xin các bạn cho lời bình Cam ơn.


lang thang