cách lập đường chuẩn để tính nồng độ phản ứng chất nền dựa trên phổ FT-Ỉ

Có ACE nào biết về phương pháp lập đường chuẩn từ phổ FT-IR không??? Sau đó sẽ dựa vào đường chuẩn này để tính toán hiệu suất phản ứng hay mức độ phản ứng của chất nền. :((