Cần các anh chị Júp

Các anh chị ai biết cho em hỏi với: 1, Hòa tan 4.5g tinh thể RSO4.5H20 vào nước được dd A. Điện phân dd A bằng điện cực trơ thì thấy: sau a giây số mol khí tại anot là 0.007 mol. Còn sau 2a s thì tổng mol khí là 0.024 mol. Công thức muối là? 2, Có ai có tài liệu về 2 bình điện phân mắc nối tiếp không? trong bài tập em thấy có vướng mắc vì không rõ số mol thoát ra ở điện cực là tổng 2 bình hay không? Em hỏi bạn chúng nó bảo là 2 bình này không liên quan gì tới nhau… Ai giải thích cho em về cái bình nối tiếp này với>???


1.Sau 2a giây tổng số mol khí là số mol khí của anot và catot. nH2=0,01 mol. Tại catot: R2+ +2e =R x…2x 2H2O +2e -> H2 + 2OH- …0,02…0,01 Tại anot: 2H2O -4e -> O2 + 4H+ …0,056…0,014 Theo định luật bảo toàn e: 2x + 0,02=0,056 -> x=0,018. M muối=250 gam. R:64. Cu. Muối là : CuSO4.5H2O. 2. Khi mắc nối tiếp 2 bình điện phân thì giá trị Q=It không đổi. Dựa vào đó để tính các giá trị của mỗi bình.

thanks bro!