cần tài liệu Thuyết trường điện tử, thuyết trường tinh thể

Em cần tài liệu về thuếyt trường điện tử, thuyết trường tinh thể, phức chất mà không có tài liêu. Ai có thể cho em tài liệu được không? Em cảm ơn nhiều!

Nếu em đang học phổ thông thì có thể tìm bộ sách của Hoàng Nhâm để đọc. EM có thể post yêu cầu này bên box phổ thông để được các bạn giúp đỡ. Thân

mình có quyển của thầy Nguyễn Hoa Du viết khá hay về phức chất bạn co lấy không liên lạc với mình theo sdt 0977738884

mình có quyển hóa học vô cơ của hoàng nhâm tập3 , mình ở lào cai có thể nói chuyện zoi mình qua số đt 0203840326

<a title=“View Thuyet Truong Tinh the - Thuyet MO on Scribd” href=“http://www.scribd.com/doc/16195281/Thuyet-Truong-Tinh-the-Thuyet-MO” style=“margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;”>Thuyet Truong Tinh the - Thuyet MO</a> <object codebase=“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0” id=“doc_219236448930275” name=“doc_219236448930275” classid=“clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000” align=“middle” height=“500” width=“100%” rel=“media:presentation” resource=“http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=16195281&access_key=key-27o1wz4p8vhkw5ejqtlx&page=1&version=1&viewMode=” xmlns:media=“http://search.yahoo.com/searchmonkey/media/” xmlns:dc=“http://purl.org/dc/terms/” > <param name=“movie” value=“http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=16195281&access_key=key-27o1wz4p8vhkw5ejqtlx&page=1&version=1&viewMode=”> <param name=“quality” value=“high”> <param name=“play” value=“true”> <param name=“loop” value=“true”> <param name=“scale” value=“showall”> <param name=“wmode” value=“opaque”> <param name=“devicefont” value=“false”> <param name=“bgcolor” value="#ffffff"> <param name=“menu” value=“true”> <param name=“allowFullScreen” value=“true”> <param name=“allowScriptAccess” value=“always”> <param name=“salign” value=""> <embed src=“http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=16195281&access_key=key-27o1wz4p8vhkw5ejqtlx&page=1&version=1&viewMode=” quality=“high” pluginspage=“http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” play=“true” loop=“true” scale=“showall” wmode=“opaque” devicefont=“false” bgcolor="#ffffff" name=“doc_219236448930275_object” menu=“true” allowfullscreen=“true” allowscriptaccess=“always” salign="" type=“application/x-shockwave-flash” align=“middle” height=“500” width=“100%”></embed> <span property=“media:title”>Thuyet Truong Tinh the - Thuyet MO</span> <span property=“dc:creator”>clayqn88</span> <span property=“dc:type” content=“Text”> </object> <div style=“margin: 6px auto 3px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;”> <a href=“http://www.scribd.com/upload” style=“text-decoration: underline;”>Publish at Scribd</a> or <a href=“http://www.scribd.com/browse” style=“text-decoration: underline;”>explore</a> others: </div> DOWNLOAD[b]:quatang([/b][b]:quatang([/b]