chi dum

bài 1 : hấp thụ hoàn toàn 3,36l CO2 (dktc) vào 125ml dd Ba(OH)2 1M thu được dd X coi thể tích dd không đổi. nồng độ mol của chất tan trong dd X là bao nhieu bài 2: cho 29,8g hỗn hợp bột Zn Fe vào 600 ml dd CUSO4 0.5 M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd X và 30,4g hỗn hợp kim loại . Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu

[b]Bài1 : nCO_2 = 0.15 mol nBa(OH)_2 = 0.125 mol

Ba(OH)_2 + CO_2 --> BaCO_3 + H_2O 0.125______0.125_______0.125 BaCO_3 + CO_2 + H_2O --> Ba(HCO_3)_2 0.025____0.15-0.125________0.025

nBa(HCO_3)_2 = 0.025 mol => CmBa(HCO_3)_2 = 0.025/0.125 = 0.2 M

Bài 2:

X gồm 2 kim loại => Fe dư ;Zn hết nZn = a ; nFe = b + c Zn + CuSO_4 --> ZnSO_4 + Cu a_____a__________________a Fe + CuSO_4 --> FeSO_4 + Cu b_____b_________________b

Ta có: nCuSO4 = 0.60.5 = 0.3 mol => a + b = 0.3 mhh = mZn + mFe = 65a + 56( b + c) = 29.8 g m chất rắn = mCu + mFe dư = 64(a + b) + 56c = 30.4 g => a = 0.2 ; b = 0.1; c = 0.2 => mZn = 0.265 = 13 g =>Zn = 13*100/29.8 = 43.624 Fe = 56.376 [/b] :24h_074:

bài 2: cho 29,8g hỗn hợp bột Zn Fe vào 600 ml dd CUSO4 0.5 M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd X và 30,4g hỗn hợp kim loại . Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu[/QUOTE]

Cho em hỏi nCu nhỏ hơn n min của hh sao Zn vẫn phản ứng hết nhỉ? nCu = 0,3 mol. n hh kim loại trong khoảng : 0,46-0,53-> Hỗn hợp gồm 3 kim loại Zn, Fe, Cu.