chi? hộ minh` bai` nay` gap' oi la` gap'bai` nay` la` sinh học

minh` dot’ sinh lam’ mao. muoi hỏi một câu nhu sau : Ở lúa tính trạng chín sớm là trội so với tính trạng chín muộn .Cho lai cây chín sớm với cây chín muộn .Hãy xác định kiểu gen và kiểu hình cây lai F1. Cho F1 lai với nhau thì F2 sẽ như thế nào? chi? em voi’ cac anh cac chj oi? :2one::012::012::24h_052::2one:

spam… đây là diễn đàn học thuật hóa học… bạn không nên post bài kiểu nài… yêu cầu mod del sớm :24h_063:

cái này bạn coi thí nghiệm của menden là biết làm thôi P : AA * aa G : A a F1: Aa

P1 : Aa * Aa G1 : A,a A,a F2 : AA Aa Aa aa

Sinh học lần sau bạn có thể liên hệ với mình qua yahoo : tuibeo_matgau2010@yahoo.com.vn

Đây là diễn đàn học thuật về hóa học, bạn không nên post vào !