cho mình hỏi?

cho mình hỏi cái này với " gian kim loại " như AuSb(2) là gì vậy? nhân tiện cho hỏi “gạch chì” chứa gì trong đó vậy?