có ai giải dùm e với mai cần òy

bài 1 : Thủy phân este chất X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu đc hỗn hợ 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23 . Tên của X=?

Bài 2: chất X có công thức phân tử C4 H8O2 . Khi tác dụng với dung dịch NAOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na . Công thức cấu tạo của X =? A.HCOOC3H7 B.C2H5COOCh3 C.Ch3COOC2H5 D.HCOOC3H5:00:

Em đúng là làm siêng đây! Câu 1: vì C4H8O2 là CTPT của ester no,đơn chức=> C4H8O2 + NaOH -> RCOONa + rượu. Vì Z có tỉ khối so với H2 =23 => Z chỉ có thể là rượu (nếu muối thì M>= 68), Mz=46 => C2H5OH, Vậy X: CH3COOC2H5. Câu 2: Em viết sai đề rồi : Nếu CT của Y phải là CH3COONa or C2H5COONa.thì key lần lượt là C or B. chúc em 1 ngay vui vẻ và động não nhiều.

cảm ơn a nhưng thực sự thì bi h e k cần nó , tại vì e tự làm đc òy thanks a nha :smiley: