co ai giup mih bai nay kho wa

Cho 0.1 mol hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức pt C2H803N2 t/d với dd NaOH vừa đủ, đun nóng thu được hỗn hợp khí Y gồm 2 chất hữu cơ đều lam xanh giấy quỳ ẩm và dd Z. Cô cạn dd Z thu được m gam chất rắn khan chỉ chứa các chất vô cơ. Giá trị của m la: A.11.8 B.8.5. C.15.4. D.11.4. hix.hix.bai nay khó wá ta???:6: :020::020::020:

bạn viết công thức của amin có 2 C: C2H7N(có 2 công thức) rồi cho amin td axit HNO3 là được nhất X X + NaOh —>? NaNO3 (0,1 mol) m= 8.5 g

bai nay hay ne cac ban oi

từ dd K2SO4 số pt hóa học tối thiểu để điều chế được K là:cho minh lun day p/ứ nha.hi hi…:014:

theo tớ thì thế này: K2SO4 —> KOH --> K K2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + 2 KOH 2KOH ----> 2K + O2 + H2O ( điện phân nóng chảy)

hoặc cũng có thể chuyên về muối clorua để điẹn phân nóng chảy K2SO4 —> KCl --> K K2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + 2 KCl 2KCl ----> 2K + Cl2 :noel2 (