CO2 lỏng siêu tới hạn!

Em đang tìm hiểu về phương pháp trích ly tinh dầu bằng CO2 lỏng siêu tới hạn. Bác nào biết giúp cho.:welcome (

Bạn tham khảo sách Các phương pháp nghiên cứu và cô lập hợp chất thiên nhiên của cô Nguyễn Kim Phi Phụng, có nói về sơ đồ và cách ly trích taxol từ vỏ cây thông đỏ cho hiệu suất cao hơn cổ điển, ngoài ra bạn có thể tham khảo các tài liệu nước ngoài khác, theo mình biết ứng dụng nhiều của ly trích tinh dầu (không phải hợp chất thiên nhiên nói chung) áp dụng cho thực vật khô, túi chứa tinh ít … Thân

ly trích bằng chất lỏng siêu tới hạn CO2 thì đã có nói trên diễn đàn rồi , bạn có thể tham khảo tại -mục hóa ứng dụng " sản xuất bia "

thân