Cột sắc ký HPLC ứng dụng trong ngành Dược

Liên hệ: Công ty TNHH thiết bị khoa học THD Số 11 Ngõ 1 Đường Phan Đình Giót – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội http://thdvn.com.vn
0485868638 0943440804 HPLC COLUNMS Alltech/Grace – Mỹ

HPLC COLUNM FOR PHARMACEUTICAL APPLICATIONS (Cột sắc ký HPLC ứng dụng trong ngành Dược) VisionHTTM HPLC Columns

VISIONHTTM ULTRA HIGH-PRESSURE COLUMNS PACKING LENGTH X I.D. PART NO. C18 20 x 1mm 5139555 30 x 1mm 5139559 50 x 1mm 5139603 100 x 1mm 5139607 20 x 2mm 5139557 30 x 2mm 5139600 50 x 2mm 5139605 100 x 2mm 5139609 C18-P 20 x 1mm 5139556 30 x 1mm 5139601 50 x 1mm 5139604 100 x 1mm 5139608 20 x 2mm 5139558 30 x 2mm 5139602 50 x 2mm 5139606 100 x 2mm 5139610 C18-HL 20 x 1mm 5142540 30 x 1mm 5142541 50 x 1mm 5142542 100 x 1mm 5142543 20 x 2mm 5142544 30 x 2mm 5142545 50 x 2mm 5142546 100 x 2mm 5142547 C18-B 20 x 1mm 5141902 30 x 1mm 5141903 50 x 1mm 5141904 100 x 1mm 5141905 20 x 2mm 5141906 30 x 2mm 5141907 50 x 2mm 5141908 100 x 2mm 5141909 HILIC 20 x 1mm 5141910 30 x 1mm 5141912 50 x 1mm 5141913 100 x 1mm 5141914 20 x 2mm 5141916 30 x 2mm 5141917 50 x 2mm 5141919 100 x 2mm 5141920 SI 50 x 1mm 5141921 100 x 1mm 5141923 50 x 2mm 5141922 100 x 2mm 5141924

Platinum™ Columns

PLATINUM™ HPLC COLUMNS PACKING FORMAT I.D. X LENGTH PART NO. WATERS FITTINGS PART NO. C18, 1.5µm Rocket 7 x 33mm 50527

Rocket™	7 x 53mm	50529

C18, 3µm Solv. Red. 3.0 x 150mm 32794

Analytical	4.6 x 100mm	32007

32009

Analytical	4.6 x 150mm	32020

32029

Rocket™	7 x 33mm	50525
 • Rocket™ 7 x 53mm 50523

C18, 5µm Solv. Red. 3.0 x 150mm 32793

Solv. Red.	3.0 x 250mm	32792
 • Analytical 4.6 x 150mm 32043 32044

  Analytical 4.6 x 250mm 32064 32068

EPS C18, 1.5 Rocket™ 7 x 33mm 50577

Rocket™	7 x 53mm	50579

EPS C18, 3µm Solv. Red. 3.0 x 150mm 32799

Analytical	4.6 x 100mm	32158

32161

Analytical	4.6 x 150mm	32183

32184

Rocket™	7 x 33mm	50575
 • Rocket™ 7 x 53mm 50573

EPS C18, 5µm Solv. Red. 3.0 x 150mm 32806

Solv. Red.	3.0 x 250mm	32802
 • Analytical 4.6 x 150mm 32214 32216

  Analytical 4.6 x 250mm 32246 32247

  Prep 10 x 150mm 82083

 • Prep 22 x 150mm 82093

 • Prep 22 x 250mm 82095

C8, 1.5µm Rocket 7 x 53mm 50529

C8, 3µm Rocket™ 7 x 33mm 50532

C8, 5µm Analytical 4.6 x 150mm 32370 32371

Analytical	4.6 x 250mm	32375

32376

EPS C8, 3µm Analytical 4.6 x 150mm 32415 32416

Rocket™	7 x 33mm	50583
 • Rocket™ 7 x 53mm 50585

EPS C8, 5µm Analytical 4.6 x 150mm 32420 32421

Analytical	4.6 x 250mm	32425

32426

Phenyl, 3µm Analytical 4.6 x 150mm 32631 32632

Phenyl, 5µm Analytical 4.6 x 150mm 32636 32637

Analytical	4.6 x 250mm	32641

32642

Cyano, 3µm Rocket™ 7 x 33mm 50593

Rocket™	7 x 53mm	50595

Cyano, 5µm Analytical 4.6 x 150mm 32672 32675

Analytical	4.6 x 250mm	32681

32682

Amino, 3µm Analytical 4.6 x 150mm 32706 32707

Rocket™	7 x 53mm	50545

Amino, 5µm Analytical 4.6 x 150mm 32713 32714

Analytical	4.6 x 250mm	32722

32723

Silica, 3µm Analytical 4.6 x 150mm 32535 32536

Silica, 5µm Analytical 4.6 x 150mm 32542 32543

Analytical	4.6 x 250mm	32549

32550

SAX, 3µm Analytical 4.6 x 150mm 32952 32953

SAX, 5µm Analytical 4.6 x 150mm 32944 32946

Analytical	4.6 x 250mm	32943

32945

PLATINUM™ ALL-GUARD™ CARTRIDGES* PACKING I.D. X LENGTH QTY PART NO. C18 3.0 x 7.5mm 3 99115

4.6 x 7.5mm	3	32606

EPS C18 3.0 x 7.5mm 3 99117

4.6 x 7.5mm	3	32607

C8 4.6 x 7.5mm 3 32612

EPS C8 4.6 x 7.5mm 3 32614

Phenyl 4.6 x 7.5mm 3 32619

Cyano 4.6 x 7.5mm 3 32620

Amino 4.6 x 7.5mm 3 32621

Silica 4.6 x 7.5mm 3 32622

SAX 4.6 x 7.5mm 3 32787

All-Guard™ Cartridge Holder (Includes Direct-Connect Column Coupler) ea 80101

GraceSmartTM HPLC Columns

GRACESMARTTM RP18 HPLC COLUMNS PACKING I.D. X LENGTH PART NO. C18, 5µ 4.6 x 150mm 5138812

4.6 x 250mm	5138810

2.1 x 150mm	5138811

2.1 x 250mm	5138813

C18, 3µ 4.6 x 150mm 5141752

4.6 x 100mm	5141753 

2.1 x 150mm	5141754 

2.1 x 100mm	5141755 

2.1 x 50mm	5141756 

4.6 x 50mm	5141811 

HPLC COLUNM FOR FOOD/FLAVOR/FRAGRANCE APPLICATIONS (Cột sắc ký HPLC ứng dụng trong thực phẩm/ hương vị) Carbohydrates Prevail™ Carbohydrate ES

Organic Acids Prevail™ Organic Acid Columns, Alltima™ HP C18 AQ

Amino Acids Prevail™ C18 Columns, GraceSmart™ C18 Columns, Alltima™ HP HILIC

Lipids/Oils Alltima™ HP C18 High Load

Nutraceuticals GraceSmart™ C18 HPLC Columns

Vitamins - Water Soluble Prevail™ C18 Columns, GraceSmart™ C18 Columns, Alltima™ HP C18 AQ

Vitamins - Fat Soluble Alltima™ HP C18 High Load, Prevail™ C18 Columns,

HPLC COLUNM FOR ENVIRONEMTAL APPLICATIONS (Cột sắc ký HPLC ứng dụng trong môi trường)

Pesticides GraceSmart™ C18 HPLC Columns

Herbicides GraceSmart™ C18 HPLC Columns

PAHs Vydac® 201TP, 202TP

HPLC COLUNM FOR SMALL MOLECULE BIOTECH/ LIFE SCIENCE APPLICATIONS (Cột sắc ký HPLC ứng dụng trong sinh học) Amino Acids Prevail™ C18 Columns, GraceSmart™ C18 Columns, Alltima™ HP HILIC

Nucleotides, Nucleogides Platinum™ EPS C18 Columns, GraceSmart™ C18 Columns

Lipids, Oils Alltima™ HP C18 Hi-Load

HPLC COLUNM FOR MEDICAL/ CLINICAL APPLICATIONS (Cột sắc ký HPLC ứng dụng trong Y học) mino Acids Prevail™ C18 Columns, GraceSmart™ C18 Columns, Alltima™ HP HILIC

Vitamins - Water Soluble GraceSmart™ C18 Columns, Prevail™ C18 Columns, Alltima™ HP C18 AQ

Vitamins - Fat Soluble Alltima™ HP C18 Hi-Load, Prevail™ C18 Columns

HPLC COLUNM FOR BIOFUELS APPLICATIONS (Cột sắc ký HPLC ứng dụng trong Nhiên liệu sinh học) Mono-, di-, tri-acylglycerides Alltima™ HP C18 Hi-Load

FAMEs Alltima™ HP C18 Hi-Load

Free Glycerol Alltima™ HP C18 Hi-Load

Sterol Glucosides Alltima™ HP C18 Hi-Load

Phospholipids Alltima™ HP Silica, Prevail™ Silica Columns

Carbohydrates Prevail™ Carbohydrate ES Columns

GC COLUNMS Alltech/Grace – Mỹ

Heliflex AT-1, AT-1ms, AT-1ht Heliflex® AT™-1

Heliflex® AT™-1ht

Heliflex® AT™-1ms

Heliflex AT-5, AT-5ms Heliflex® AT™-20

Heliflex® AT™-5

Heliflex® AT™-5ms

Heliflex Phenyl Other Heliflex® AT™-1301

Heliflex® AT™-35

Heliflex® AT™-35ms

Heliflex® AT™-50

Heliflex® AT™-50ht

Heliflex® AT™-50ms

Heliflex Wax Heliflex® AT™- AquaWax-DA

Heliflex® AT™-AquaWax

Heliflex® AT™-WAX

Heliflex® AT™-WAXms

Econo-Cap Econo Cap™ EC-1

Econo-Cap™ EC™-1000

Econo-Cap™ EC™-WAX

Econo-Cap EC™-20

Econo-Cap EC™-5

Heliflex AT-1000 Heliflex® AT™-1000

Heliflex® AT™-CAM

Heliflex® AT™-FAME

Heliflex Cyano Heliflex® AT™-225

Heliflex® AT™-624

Heliflex® AT™-Silar

Heliflex® AT™-Silar-100

Heliflex® AT™-Silar-90

Heliflex Special Heliflex® AT™-2887

Heliflex® AT™-3710

Heliflex® AT™-502.2

Heliflex® AT™-Amine

Heliflex® AT™-Petro

Heliflex® AT™-Sulfur

Drug Analysis Capillaries

Heliflex® AT™-Amino Acid

Heliflex® AT™-Pesticide

Heliflex® Chirasil-Val®

Heliflex® USP 467 Capillary Kits

Heliflex® AT™-1701

Heliflex® AT™-210

PLOT Carbograph™ VOC

Heliflex® AT™-Alumina

Heliflex® AT™-Mole Sieve

Heliflex® AT™-Q

PLOT Columns

SGE BPX Capillary Columns

Quadrex® Capillary Columns

SolGel Capillary Columns

Astec Chiraldex™ Capillary GC Columns

Chiraldex™ GC Kits