cưu e vơi - post trong thông báo chung

:24h_048:em đang làm tiệu luận về xúc tác chuyển pha, trong đó co các tac nhân tao phức cacbon, tác nhân eter crown, tác nhan criptand. ai co tài liêu về no không cho e xin với thanks:24h_048:

bạn thử vao trang bogiaoduc va vao mục thư viẹn sách xem thử co nhiều tài liệu về hóa lý hay lắm

bạn có the tìm cún sach: các phương pháp mới ve tông hợp hưu cơ cua tac giả: trần kim quy. sách song ngữ pháp-việt. trong đó cũng noi nhiều ve súc tac chuyển pha. chúc bạn thành công.