Đầu dò khí

Có ai có tài liệu về đầu dò khí không cho mình xin với!:spam (