De thi cao hoc ne

Cho HN3(aq) + H+(aq) = NH4+(aq) delta Ho = -51,97kJ Bằng thực nghiệm xác định được rằng ở 25 độC, khi [NH4+] = [NH3] có [H+]= 5,56.10^-10M

  1. xác định delta So của phản ứng trên.
  2. tính Kb của NH3(aq) ở 25 độ C.
  3. cần phải thêm bao nhiêu mol Hcl vào 1l dung dịch có [NH4+]=[NH3+]=0,1M để pH của dung dịch đó thay đổi 0,1 đơn vị? có thể coi dung dịc không thay đổi khi thêm Hcl. Moi nguoi lam ra dap so giup minh nhe:24h_016:
  1. Xét phản ứng: NH3 + H+ = NH4±---------Kpư Khi [NH4+] = [NH3] có [H+]= 5,56.10^-10M, ta có: Kpư = [NH4+]/([H+].[NH3]) = 1,8.10^9 => Delta Go = -RTlnK = -8,314.298.ln(1,8.10^9) = - 52800 = -52,8kJ => Delta So = (Delta Ho - Delta Go)/T = 2,78 J/độ
  2. Hằng số bazơ của NH3 chính là hằng số của cân bằng: NH3 + H2O <=> NH4+ + OH-----------------Kb Từ đó dễ dàng xác định được Kb = Kpư.Kw = 1,8.10^-5.
  3. Ta đã biết, khi [NH4+]=[NH3+] thì [H+]= 5,56.10^-10M <=> pH = 9,25 Khi thêm HCl thì pH sẽ giảm => Theo đề ra ta có pH sau khi thêm HCl sẽ là 9,25 - 0,1 = 9,15. Mặt khác ta có, pH của dung dịch gồm NH3, NH4+ (dung dịch đệm) được tính theo công thức: pH = pKa + lg[(NH3)/C(NH4+)] => 9,15 = 9,25 + lg [(0,1 - x)/(0,1+x)] (với x là số mol HCl cần cho vào 1 lít…) => x = 0.0822mol

Chú ý: Có thể tính số mol HCl dựa vào đệm năng.

thanks bạn nhiều nhé!!!