Độ điện ly alpha

dd CH3CHOOH 0,1M có độ điện li alpha là 1,34%. Cần pha loãng dung dịch đó bao nhiêu lần để alpha tăng 4 lần

Giải kỹ giùm mình nha!!! cám ơn trước:24h_092:

để an pha tăng 4 lần thì ==> nồng độ chất tan giảm 4 lần :chaomung

nếu tính cụ thể thì là thế này: C/C1=1.34%=0.0134 ==> c=0.00134 alpha tăng 4 lần==> C2=C/alpha=0.00134/(0.1*4)=0.025 V1/V2= (n/C1)/(n/C2)=C2/C1=0.025/0.1=1/4 ==> muốn alpha tăng 4 lần cần pha loãg dd 4 lần!!!