độ tan của Oxi

Có thể cho mình biết tại sao khi tăng nhiệt độ thì độ tan của Oxi trong nước và trong kim loại giảm ko?

Quá trình hòa tan khí-lỏng có dt:)H và dt:)S âm , nên hầu hết các khí giảm độ tan khi nhiệt độ tăng. Cái này cũng phù hợp nguyên lý Lơ-sa-tơ-li-ê thôi mà :quyet (

DO: Oxi là khí ở trạng thái chuyển động hỗn loạn khi tan tạo thành dung dịch thì do một phần bị sonvat hóa, một phần bị cácdung môi cản trở nên denta S =S2-S1<0

Vậy mình hỏi bạn tại sao trong dung dịch của 1 số ít chất tan rắn , khi nhiệt độ dd tăng thì độ tan của chất rắn lại giảm ??