E0 của vàng nano

các bạn ui, mình đang cần E0(Au3+/Au0)và E0(Au3+/Au0 dạng cluster) ai biết thì cho mình biết với nhé, càng sớm càng tốt cũng xin nói thêm là khi tìm kiếm thì mình chỉ tìm được E0(Au3+/Au)=1,5 V (điện cực hydro chuẩn)