giúp em bài này với

anh chị giúp em bài này nhé . Hòa tan 7.3g hỗn hợp (Na,Al)vào nước được dung dịch A và 5.6 lít H2(ĐKTC).thêm từ từ dung dịch HCl 0.1M vào 1/10dung dịch A cho đến khi vừa bắt đầu có xuất hiện kết tủa trắng keo thì dừng lại .Thể tích dung dich HCl 0.1M thì thấy có m(g) kết tủa. a)Viết phương trình phản ứng_Giải thích ? b)Tính m mỗi kim loại trong hỗn hợp.Tính V1 ,m?

Tôi hướng dẫn cơ bản thôi nhé. Cho Na,Al vào H2O được dd tức là chúng đã tan hết,pư: 2 Na + 2H2O --> 2NaOH + H2(bay lên) 2 Al +6 H2O -->2 AL(OH)3 (kết tủa) + 3H2(bay lên) Nhưng khi gặp bazo thì Al(OH)3 <–>HAlO2.H2O,và HAlO2.H2O + NaOH --> NaAlO2 + 2H2O Khi cho HCl 0.1M vào 1/10 dd A,đến khi vừa xuất hiện kt keo thì dừng lại,pư: NaOH + HCl --> NaCl + H2O NaAlO2 + H2O + HCl --> NaCl + Al(OH)3(kết tủa keo),pư này vừa xuất hiện thì dừng lại. Như vậy đã hoàn thanh quá trình pư,giải thích và tính toán cũng không khó.Bạn giải quyết nốt nhé.

Bài này bạn viết câu cuối thiếu à, có V1 đâu ?

thầy em viết vậy đó

h0k dung’ 2 Na + 2H2O --> 2NaOH + H2

Al + H2O + NaOH => NaAlO2 + (3/2)H2

goi x,y la n Na, Al phản ứng roi gjai~ ra bla bla bla … có gì liên lạc tiếp voi mình chứ làm biến đánh wa’

2 Na + 2H2O --> 2NaOH + H2 x x 0,5x Al + H2O + NaOH => NaAlO2 + (3/2)H2 y y y 1,5y Vi sau khi kết thúc pư' ta thu dc ddA ma h0k co’ chất rắn nên Al tan hết (có thể NaOH dư) NaOH + HCl => NaCl + H2O (có thể có) x-y x-y NaAlO2 + HCl +H2O => NaCl + Al(OH)3 y y y Gọi x, y la n Na và n Al Theo đề và pthh ta có: 0,5x + 1,5y = 0,25 23x + 27y =7,3 giải hệ có x= 0,2 y=0,1 m = 27 x 0,1 = 2,7g V1= n : CM = (0,2-0,1+0,1) :0,1 = 2M ukm mjnk lam vay h0k pit dung’ h0k ^^ có ji ljen lac voi mjnh we yahoo : pes0ck_kh0ngkh0ckhichiatay paj` hay lam’