Giúp mình down bài nay về với

Mấy bạn down dùm mình bài báo này về với Quantitative analysis of sorbic acid in pharmaceutical cream formulations by liquid chromatography on poly(styrene-divinylbenzene) J. Aluoch-Orwa, I. Quintens, E. Roets and J. Hoogmartens* Đây là link http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T25-3PFBHJV-5&_user=10&_coverDate=05/01/1997&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=cc006bbf0d25c889db169888f6628488&searchtype=a gửi qua mail cho mình nhé, mình đang cần gấp. (khoa_9@yahoo.com) Thanks

Đã gởi bài qua mail cho bạn, “check mail now”

Mình đã nhận được rồi. Cám ơn bạn rất nhiều :2one: