giup voi hoa 11

chia 31,2 gam Al(OH)3 làm 2 phần bằng nhau phần 1: tác dụng với 0.5 lít dd HCl 1 M. tìm khối lượng muối thu được phân2 :tác dụng với 300 ml dd NaOH 1 M ,tim khối lượng thu được :24h_052::24h_052::24h_052:

n Al(OH)3 = 31.2/78 = 0.4 (mol) phần 1 dung dịch là dung dịch gì vậy bạn?

phần 2 => n Al(OH)3 (2) = 0.4/2 = 0.2 (mol) n NaOH = 0.31 = 0.3 mol NaOH + Al(OH)3 --> NaAlO2 + 3H2O 0.2____0.2_________0.2 => m NaAlO2 = 0.282 = 16.4 (g) => m NaOH = 0.1*40 = 4 (g)

phần 1 => n Al(OH)3 (1) = 0.4/2 = 0.2 (mol) n HCl = 0.51 = 0.5 mol Al(OH)3 + 3 HCl —> AlCl3 0.5/3______0.5______0.5/3 => m muối = 0.5133.5/3 = 22.25 (g)