Giúp với

Nhỏ từ từ 0,25l dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3, 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu đc m g kết tủa. Giá trị m là/ đáp án: 4,128

[b]nNaOH = 0.26 mol = nOH- nAl^(3+) = 0.032 mol; nH+ = 0.08 H+ + OH- --> H2O 0.08_0.08 Al^(+3) + 3OH- --> Al(OH)3 0.032_____0.096____0.032 Fe^(+3) + 3OH- --> Fe(OH)3 0.024______0.072___0.024 nOH- dư = 0.26 - 0.08 - 0.096 - 0.024 = 0.06 mol Al(OH)3 + OH- --> [Al(OH)4]- 0.012_____0.012

=> nAl(OH)3 = 0.032 - 0.012 = 0.02 mol

m = mFe(OH)3 + mAl(OH)3 = 0.0278 + 0.024107 = 4.128 g[/b]

anh công đính chính lại chỗ đó để cho bài giải hợp lý hơn nha :smiley: