Hóa chất dùng cho chuẩn độ Karl Fisher

Thuốc thử một thành phần:

Thành phần: Imidazole, Sulphur dioxide, 2-Methylimidazole, Iodine, 1H-Imidazole, monohydriodide.

HYDRANAL-Composite 5: Hàm lượng nước: 5 mg H2O/mL.

HYDRANAL-Composite 2: Hàm lượng nước: 2 mg H2O/mL.

HYDRANAL-Composite 1: Hàm lượng nước: 0.7-1.0 mg H2O/mL.

HYDRANAL-Composite 5K: Dùng để chuẩn độ nước trong Aldehyde hoặc Ketone

Dung môi:

HYDRANAL®-CompoSolver E, reagent for volumetric one-component KF titration (ethanol-based working medium)

HYDRANAL®-Methanol dry, reagent for volumetric one-component KF titration (working medium)

HYDRANAL®-Methanol Rapid, reagent for accelerated volumetric one-component KF titration (working medium)

Thuốc thử hai thành phần

HYDRANAL®-Titrant 5 E reagent for volumetric two-component KF titration (ethanol-based titrating agent)

HYDRANAL®-Titrant 5 reagent for volumetric two-component KF titration (titrating agent)

HYDRANAL®-Titrant 2 E reagent for volumetric two-component KF titration (ethanol-based titrating agent)

HYDRANAL®-Titrant 2 reagent for volumetric two-component KF titration (titrating agent)

Dung môi

HYDRANAL®-Solvent reagent for volumetric two-component KF titration (working medium)

HYDRANAL®-Solvent E reagent for volumetric two-component KF titration (ethanol-based working medium)

HYDRANAL®-Solvent CM reagent for volumetric two-component KF titration in oils (working medium)

HYDRANAL®-Solvent Oil reagent for volumetric two-component KF titration in oils (working medium)

HYDRANAL®-Solver (Crude) oil reagent for volumetric one- and two-component KF titration in oils (working medium)

Vui lòng liên hệ Hoa Ý Co., ltd-55/11 Nguyen Ngoc Nai, Thanh Xuan, Ha Noi SĐT: 0918108938 Email: vophuongbk@gmail.com phuongvo@hoay.com.vn