hóa học 10

nguyển tử U đứng đàu dãy phóng xạ của 1 họ phóng xạ trong phản ứng phóng xạTưd A/ZU( A là số khối , Z là số hiệu nguyên tử) đến 1

phân tử X nào đó ( kí hiệu là A-24/Z-9X) Có bao nhiêu hạt anpha

( 4/2He) và bao nhiêu hạt beta( electron ) phóng ra?

dễ quá gọi số hạt anpha là K . bêta là T ta có A = A -24 + 4.K +0.T >> K = 6 Z = z-9 + 2.K - T >> T = 3 KL …

Bài 1: Hòa tán hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu ( tỉ lệ số mol là 1:1) bằng ãit HNO3, thu đc V (l) đktc hỗn hợp khí X ( gồm No và Nò) và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư )Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Tính giá trị của V? Bài 2: Một hỡn hợp A chứa Fe3O4, FeO tác dụng với ãit HNO3 dư thu dc 4.48 l hỗn hợp khí ở đktc có tỉ khối so với H2 là 16.75. Nếu cho hõnn hợp A tác dụng với đ H2SO4 đặc nóng, dư thì thu dc bao nhiêu l khí S02 A. 8.96 B 9.52 C. 10.08 D.11.2 Nhờ mọi người trong diễn đàn làm dùm em…Nhìn thì khá dễ nhung em giải mãi không ra…mọi người giúp em nha