Hóa hỗn hợp!@

 1. Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0.08M và H2SO4 0.01M với 250 ml dd Ba(OH)2 nồng độ mol là aM, thu được m gam kết tủa và 500ml dd có pH=12.tính m và a?
 2. Một hỗn hợp khí A gồm 2 khí N2 và H2 theo tỉ lệ mol 1:3 .Thực hiện phản ứng giữa N2 và H2 cho ra NH3 .Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí B. Tỉ khối hơi của A đối với B là dA\B=0.6 a.Tính hiệu suất tổng hợp NH3 b.Cho hỗn hợp khí B qua nước thì còn lại hỗn hợp khí B.Tính tỉ khối hơi của A đối với C.
 3. X là hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn. Y là dd chưa rõ nồng độ Thí nghiệm 1: Cho 24.3 gam X vào 2l Y, sinh ra 8.9l khí(đktc) Thí nghiệm 2: Cho 24.3 gam X vào 3l Y, sinh ra 11.2l khí (đktc) Tính nồng độ mol cua dd Y và khối lượng mỗi kim loại trong X.
 4. Cho tan hoàn toàn 8 g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong dd HNO3 (lấy dư) thu được khí NO và dd Y. Cho dd Ba(OH)2 vào Y để tác dụng hết với các chất trong dd Y. Kết tủa tạo thành đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 32.03 g chất rắn. Tính khối lượng mỗi chất trong X?
 5. Cho a mol NaHCO3 và b Na2CO3 mol a.Khi thêm (a+b) mol CaCL2 hoặc (a+b) mol Ca(OH)2 vào dd trên thì khối lượng kết tủa có bằng nhau không? Giải thích? b.Tính khối lượng mỗi kết tủa thu được trong trường hợp a=0.1mol, b=0.2mol 6.Hoà tan hoàn toàn 4.45 g hỗn hợp hai kim loại bằng dd ta thu được hh 0.96 l hai khí NO và N2O tỉ khối hơi so với hidro là 17.33 và một dd A.Nếu cô cạn dd A thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
 6. Một hh A gồm hai kim loại có hoá trị không đổi Đốt 0.78 gam A trong oxi thì thu được 1.42 gam oxit Hoà tan lượng oxit trên bằng dd HCl 1M. Tính thể tích dd HCl tối thiểu cần dùng?

Mọi người giải kĩ giúp :24h_057:

 1. Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0.08M và H2SO4 0.01M với 250 ml dd Ba(OH)2 nồng độ mol là aM, thu được m gam kết tủa và 500ml dd có pH=12.tính m và a?

  số mol H+ =0.025 số mol Oh- =0.5a Do sau pư có pH=12 nên OH- còn dư=0.005 H+ + OH- ---->H2O 0.025->0.025 0.5a=0.025+0.005=0.03 –>a=0.06 Ba2+ + SO4(2-)----> BaSO4 0.0025------->0.0025 Tính được m

 2. Cho tan hoàn toàn 8 g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong dd HNO3 (lấy dư) thu được khí NO và dd Y. Cho dd Ba(OH)2 vào Y để tác dụng hết với các chất trong dd Y. Kết tủa tạo thành đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 32.03 g chất rắn. Tính khối lượng mỗi chất trong X? Bài này mình thấy hơi lạ ko biết mình sai ở đâu, bạn xem dùm minh nhé số mol Fe2O3=32.03/160=0.2 gọi số mol FeS và FeS2 lần lượt là: x, y 88x+120y=8 x+y=0.2*2=0.4( bảo toàn nguyên tố Fe) giải ra thấy sai

 3. Cho a mol NaHCO3 và b Na2CO3 mol a.Khi thêm (a+b) mol CaCL2 hoặc (a+b) mol Ca(OH)2 vào dd trên thì khối lượng kết tủa có bằng nhau không? Giải thích? b.Tính khối lượng mỗi kết tủa thu được trong trường hợp a=0.1mol, b=0.2mol Bài này có trong 1 topic rồi bàn tìm đi nhé 6.Hoà tan hoàn toàn 4.45 g hỗn hợp hai kim loại bằng dd ta thu được hh 0.96 l hai khí NO và N2O tỉ khối hơi so với hidro là 17.33 và một dd A.Nếu cô cạn dd A thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Bạn xem ở đó ghi điều kiện gì, với lại nếu là đktc thì hơi lẽ Mình chỉ xin nói cách làm: Đầu tiên bạn dùng pp đường chéo tình số mol NO, N2O Sau đó dung bảo toàn nguyên tố N tính khối lượng NO3- trong muối Rồi cộng lại với KL kim loại

 4. Một hh A gồm hai kim loại có hoá trị không đổi Đốt 0.78 gam A trong oxi thì thu được 1.42 gam oxit Hoà tan lượng oxit trên bằng dd HCl 1M. Tính thể tích dd HCl tối thiểu cần dùng?

Bài này bạn chỉ cần chú ý, số mol O(pư)=(1.42-0.78)/16=0.04=sô mol H2O —> số mol H+=0.04*2=0.08----> V axit Ban xem lại dùm mình nhé mình hay nhầm lẫn lắm

 1. Cho tan hoàn toàn 8 g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong dd HNO3 (lấy dư) thu được khí NO và dd Y. Cho dd Ba(OH)2 vào Y để tác dụng hết với các chất trong dd Y. Kết tủa tạo thành đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 32.03 g chất rắn. Tính khối lượng mỗi chất trong X? Bài này mình thấy hơi lạ ko biết mình sai ở đâu, bạn xem dùm minh nhé số mol Fe2O3=32.03/160=0.2 gọi số mol FeS và FeS2 lần lượt là: x, y 88x+120y=8 x+y=0.2*2=0.4( bảo toàn nguyên tố Fe) giải ra thấy sai không phải đề sai mà bạn không để ý trong chất rắn cuối còn có BaSO4 FeS:x mol.FeS2=y mol.bảo toàn Fe ,Sta có:(x+y)/2 160+233(x+2y)=32.03 =>x=0.05,y=0.03mol:die (