Hỏi BT HÓA PHÂN TÍCH 1

trộn 25 ml dd M(ClO4)2 0,1M với 25 ml dd Na2H2Y 0,2M. Thêm NaOH và pha loãng dd thành 100 ml (dd A). pH dd là 9,0. pin : Pt/H2 (1 atm), H+ (1M) // dd A / M có E = 0,57V. Cho E0 M2+/M = 0,9V. Các gt logarit hằng số bền từng nấc của MOH+, M(OH)2, M(OH)3- là 2,2; 1,6; 0,8. H4Y có các pK từ 1 đến 4 lần lượt là 2,0; 2,7; 6,3; 10,3. TÍNH HẰNG SỐ BỀN CỦA MY2-. Mình đã tìm ra được [M] và [Y], chỉ thiếu mỗi [MY], không biết sao tìm được. Các bạn giúp mình với.

Bài đó cô Mai sửa bên lớp A rui. Bạn có thể liên hệ với các bạn bên đó để trao đổi thêm.

hic , lâu rồi mình không xem phân tích,

trong dd có

Co(M2+)=0,05=[MY2-]+ [M2+](1+beta1*[OH-] + beta2*[OH-]2 + beta3[OH-]3) hay 0,05=[MY2-]+M2+

Co(H2Y2-]=0,1= [MY2-] +[Y4-](1+[h+]/k1 +[h+]^2/k1k2 + [h+]^3/k1k2k3 + [h+]^4/k1k2k3k4) hay 0,1=[MY2-]+Y4- xét pin có Ep=E+ =0,9+0,059/2 *lg[M+]=0,57V=>lg[M2+]=-11,186 [MY2-] ~ 0,05M,[Y4-]~0,05M

thay vào biểu thức tính beta(MY2-) có lg beta=11,186 các bạn so xem có đúng kết quả không nhé, thanK a lot :hun (