hỏi chất chỉ thị

trong phương pháp chuẩn độ complexon chất chỉ thi echriocrom black T đươc dùng phổ biến vậy tại sao trong tính toán không có xét đến pK1 của nó:welcome (

Với các chất chỉ thị màu kim loại pK của nó giúp xác định được pH để thực hiện sự tạo phức với kim loại và sự đổi màu được tương phản. Việc tính toán nó được xét đến khi tính pKMIn’