hỏi cơ chế 1

cho em hỏi dự đaón sự thay đổi tỷ lệ Sn2/E2 như thế khi thay đổi dung môi từ nước sang ethanol trong phản ứng bromur íopropil với KOH?

ảnh hưởng chung của dung môi đối với tỷ lệ thế/ khử

  • sự tăng tính phân cực của dung môi không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ Sn1/E1.
  • tỷ số Sn2/E2 tăng khi tính phân cực của dung môi tăng còn tại sao để nhờ bạn khác giúp bạn. thân!

SN2 ưu tiên cho tác chất là alkyl halide bậc 0 > 1> 2 và tác nhân la chất thân hạch mạnh và dung môi phân cực phi proton. E2 thì base phải mạnh, nhiệt độ… Như đề bài ở trên “Sn2/E2 như thế khi thay đổi dung môi từ nước sang ethanol trong phản ứng bromur íopropil với KOH” +alkyl halide la bậc 2 , chất thân hach là HO- là chất thân hạch mạnh và base mạnh.

  • nước là dung môi phân cực hơn ethanol vây khi đi từ dung môi phân cực sang dung môi it phân cực hơn thì ưu thế phản ứng E2 sẽ trội hơn.

1 > SN2/ E2 trong nuớc > SN2 / E2 trong ethanol

nhưng trong trường hơp này dù trong dung môi nước hay dung môi ethanol thì phản ứng E2 cũng bao giờ trội hơn, vì alkyl bậc 2 chướng ngại lập thể, base mạnh, dung môi phân cực có proton.

thân ( có gì góp ý, đi làm dạo này mệt quá ko có thời gian tra lại sách hem biết có gì sai hem…)