Hỏi : Hóa lớp 10

Viết các phương trình phản ứng xảy ra từng đôi một ( nếu có ) a) Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , Na2SO3, H2SO4 loãng , H2SO4 đặc b ) H2S , CuSO4, BaCl2, H2SO4 loãng, AgNO3

• Cho các chất sau: Fe , FeO, Fe2O3 , Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , Cu

a) Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng không sinh ra khí , viết các PTPƯ chứng minh b) Chất nào tác dụng với H2SO4 đặc , nóng không sinh ra khí , viết các PTPU chứng minh c) Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra khí , viết các PTPU chứng minh d) Chất nào tác dụng với H2SO4 đặc , nguội sinh ra khí , viết PTPU chứng minh e) Chất nào tác dụng với H2SO4 đặc nóng sinh ra khí , viết PTPU chứng minh f) Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng và H2SO4 đặc cùng cho ra 1 sản phẩm ? Viết PT đó để chứng minh

• Giải thích tại sao a) H2SO4 đặc có khả năng hóa than 1 số chất hữu cơ? b) Có thể dùng bình sắt để đựng H2SO4 đặc nguội , nhưng không thể dùng bình = đồng ? c) Có thể dùng bình = đồng để đựng H2SO4 loãng ( k có ko khí ) mà không dùng bình = sắt

1,2 là lý thuyết cơ bản, bạn xem lại sgk đi. 3. a/ H2SO4 có tính háo nước cao nên lấy nước từ các chất hữu cơ => chỉ còn C => than hóa. VD như C12H22O11 —> 12C + 11H2O thường thì kèm theo hiện tượng có khí bay lên vì H2SO4 + C --> SO2 + CO2 + H2O b/ vì Fe thụ động trong H2SO4 đặc nguội còn Cu t/dụng với H2SO4 đặc nguội c/ vì Fe t/dụng với H2SO4 loãng còn Cu thì ko