Hỏi về cơ chế phản ứng?

[i]Mình đang vướng ở chỗ này mong mọi người chỉ bảo. ^[1] Làm sao phân biệt các loại Phản ứng Thế ái nhân, ái điện tử, thế gốc tự do với nhau? Cộng hợp ái điện tử với ái nhân? Ví dụ như: Thế ái điện tử hay gặp ở hợp chất dị vòng hay vòng thơm…


  1. /i ↩︎