Hydroxy acid

1. C , D là gì vậy mọi người ??? 2. acid pyruvic + AgNO3 / NH3 =>??? theo mình ở câu 2 chắc là tạo phức

Hai câu hỏi này mình chỉ đoán mò chứ không hiểu là trong thực tế có phản ứng xảy ra đúng như vậy không nữa.

Câu 1:

Câu 2: Không biết acid pyruvic có phản ứng được với AgNO3/NH3 không nữa? Bạn nào rành bên Biochem coi dùm. Mình đoán chắc tác giả câu hỏi cho rằng acid pyruvic sẽ phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3 giống acid oxalic vi vậy sẽ cho ra sản phẩm trung gian là acetaldehyde, và tiếp đó là acid acetic. Trong thực tế mình chưa bao giờ thấy phản ứng. Nhóm ketone của acid pyruvic có khả năng phản úng với amine để tạo iimine nhưng không thấy nói phản ứng được với ammoniac.

Câu 1 anh DOO đã giải thích rõ rồi. Câu 2 em lại nghĩ khả năng đóng vòng rồi sau đó bị H2O Thủy phân tạo andehit rồi pứ tiếp tạo axit thì khả dĩ hơn!!