kclo3 + natribenzoat

Ai có thể chỉ e cách tạo KClO3 và Natribenzoat bằng cách thủ công k ạ Thank a chị nhiều :D:24h_057:

Anh thử làm thế này em xem thế nào KOH thì em điều chế chắc là được Cl2 + 2KOH(dd) ---->(điện phân dung dịch) KCl + KClO +H2O 3KClO ------>(70*C) KClO3 + 2KCl

Điều chế KCLO3: +KCL + 3H2O---->(điện phân) 3H2(catot) + KCLO3(anot) (40-60 độ C) +6KOH(đặc nóng) + 3CL2 —> KCLO3 + 5KCL + 3H2O

Điều chế natri benzoat: PhCOOH + NaOH---->

KClO3 và Natribenzoat có từ đâu vậy anh