KT 1 tiết

Câu 1: Cho giá trị thế khử tiêu chuẩn:

EMg2+/Mg = -2,363V, ECl/Cl- = -1,36V, ECu2+/Cu = 0,34V

a, Viết sơ đồ pin dùng để xác định thế khử chuẩn của Mg2+/Mg và Cl/Cl-. Viết PTPƯ xảy ra ở mỗi điện cực và trong pin b, Viết Sơ đồ pin khi ghép điện cực Mg và Cu. Viết PTPU ở mỗi điện cực và trong pin. Tính E pin

Câu 2: Cho Pư: 4HCl(k) + O2(k) —> 2 H2O(k) + 2Cl2(k) a, Tính ΔH của Pư biết nhiệt tạo thành của HCl(k), H2O(k) lần lượt là -92,3 KJ/mol và -241,8KJ/mol. b, tính ΔH của Pư trên khi H2O ở thể lỏng. Cho biết ΔH bay hơi của nước là 44KJ/mol.

Câu 3: Tiến hành điện phân dd hỗn hợp gồm 200ml AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng điện 4a trong thời gian 32 phút 10 giây với H = 100%, điện cực trơ. a, Tính khối lượng kim loại bám trên catot và thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot. b, Cho dd sau điện phân tác dụng với 100ml dd NaOH 1M thu được kết tủa E. Tính khối lượng E

câu 3:mình dịch cái $A là 4A,chắc đúng ^^ . n e trao đổi=It/F=0.08mol catot:Ag+ +e=>Ag````````````````````````anot:2H2O=>4H+ +O2 +4e 0.04-----------0.04mol````````````````````````````````````0.02<–0.08mol Cu2+ +2e =>Cu 0.02<—0.04mol =>m KL bám vào catot=0.04108+0.0264=5.6g VO2=0.448l dd sau điện phân:H+0.08mol.NO3-,Cu2+0.02mol=>n Cu(OH)2=0.01 mol=>mE=0.98g 2 câu còn lại bạn nên đọc lại lí thuyết để làm nó cũng khá cơ bản

đúng rồi, còn cái $A kia mình sửa lại rồi