Một số bài tập phần:"Phương Trình Hammet".....khó quá em không làm được!!!!!!1

Một số câu hỏi và bài tập em xin post để anh em thảo luận và cho em trả lời về nó: 1.Những bài về: δ ; δ- ; δ+ ; ρ ?:So sánh các hằng số: δ ; δ- và δ+ về ý nghĩa,dấu giá trị số học và phạm vi áp dụng?Chứng minh cho sigma_para-NO2 > 0 và sigma_para-CH3 <0 ?:So sánh ρ của sự phân ly: RC6H4(CH2)n-COOH(n=0,1,2) Giải thích:δ-meta~ δ-meta()~δ-meta(+) ((em học tin hơi dốt nên post bài ko tốt mong các anh thông cảm:"~" là gần bằng)) ?:Khi thuỷ phân X-C6H4CONH2(X-Nhóm thế) trong kiềm nước Ktđ như sau: H: 1,00(δ = 0,0) para-CH3: 0,65(δ = -0,17) para-OCH3: 0,49(δ = -0,27) m-NH2: 0,93(δ = -0,16) m-NO2: 5,6(δ = 0,71) para-Br:1,91(δ = 0,23) m-Br: 2,97(δ = 0,29) Ta có thể áp dụng pt Hammet cho mọi nhóm thế trên được không? Tính ρ ? ?:Cho para-RC6H4OH biết pKa-C6H5OH = 9,95 ; ρ = 2,11. Hãy tính pKa của p-CNC6H4OH biết p-CN có δ_para = 0,66 và δ_para() = 1,00(cho hai giá trị δ để lựa chọn)