nanotubes

chào các anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang làm đề tài tìm hiểu về các phương pháp tổng hợp và ứng dụng của nanotubes. anh chị nào có tài liệu thì cho em xin nhé. khi nào em lam xong, em sẽ gửi lại bài báo cáo của em cho các anh chị và các bạn cùng tham khảo. em xin cảm ơn trước. email cua em la khanghi4288@gmail.com :8:

Một số bài báo cho bro đây

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TWD-454TN0P-1&_user=10&_coverDate=08%2F31%2F2002&_alid=1149107035&_rdoc=8&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5560&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=7586&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f206fb3c2d1fa4dc806d4b285bfc1748

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THJ-4VJBTWB-1&_user=10&_coverDate=04%2F20%2F2009&_alid=1149107035&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5284&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=7586&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1f5f2b17f163a84834907a5d55d5531b

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TWK-4JMKN4S-3&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2006&_alid=1149107035&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5565&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=7586&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=eee8cea1d54d5ed701836deb327d13af

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TWD-4JWFH3S-4&_user=10&_coverDate=08%2F31%2F2006&_alid=1149107035&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5560&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=7586&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4ec8d1edd6366aca3326991fcf054cbd

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TWT-4RP0MSC-2&_user=10&_coverDate=05%2F31%2F2008&_alid=1149107035&_rdoc=4&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5571&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=7586&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f80424054809410a6a1e523209ecd6e5

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TG0-4G0YTJT-1&_user=10&_coverDate=05%2F20%2F2005&_alid=1149107035&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5240&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=7586&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e7b7a61794c5f2a3b1522d69e079f844

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THH-4KGG1N8-4&_user=10&_coverDate=03%2F26%2F2007&_alid=1149107035&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5283&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=7586&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8a88faa7d7791ad63305d79430e5fa42

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THJ-4P61NDF-3&_user=10&_coverDate=12%2F01%2F2007&_alid=1149107035&_rdoc=7&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5284&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=7586&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=05bab377cd03899d5b07ea0fa478be9c

Bro click vô link xem abstract trước, nếu thấy phù hợp thì down về, nếu down không được thì nhờ anh em trên forum down giúp nhé Thân

Chao ban, Tai lieu ve CNT tren mang rat nhieu. Ban co the vao duong link sau de dow: http://avaxhome.ws/ebooks/engeneering_technology/CarbonNanotubeScience.html http://avaxhome.ws/ebooks/science_books/carbon_nanotubes_synthesis_structure_applications.html http://avaxhome.ws/ebooks/science_books/physics/Carbon_Nanotub.html http://avaxhome.ws/ebooks/nanotubesnanofibers.html Chuc ban hoc tot!